MJERILA
IZDVOJENO
KALORIMETRI

Kalorimetar je uređaj za mjerenje potrošene toplinske ili rashladne energije.

Ultrazvučni kalorimetar je nova generacija kalorimetara s visokom preciznošću u očitavanju. Sastoji se od uređaja za mjerenje protoka i dijela koji mjeri polaznu i povratnu temperaturu.
Na osnovu informacije o količini protoka i razlike temperatura polaznog i povratnog voda možemo očitati vrijednost potrošene enrgije - mjereno u KW.

Ugradnja se vrši na povratnom (ili polaznom) vodu instalacije centralnog grijanja.
Ugrađuje se tamo gdje to cijevni razvod grijanja omogućuje.

U višestambenim zgradama je to u slučajevima kada su svi radijatori u jednoj stambenoj jedinici spojeni jednocijevno.

Kod vertikalnog razvoda instalacije grijanja to je otežano i traži potpunu rekonstrukciju cijevne mreže, što je u praksi neisplativo. U tom slučaju najbolje su rješenje za mjerenje toplinske energije razdjelnici toplinske energije.

Kalorimetri se spajaju u M-bus ormar.

Napomena: Tekst preuzet sa službenih stranica VIO d.o.o.

M-bus ORMAR

M-bus ORMAR je glavni elektro ormar na koji su spojeni vaši kalorimetri, zadaća mu je prikupljanje podataka o potrošnji sa svakog pojedinačnog kalorimetra.Očitavanje vrši jednom mjesečno ovlaštena osoba firme s kojom stanari potpisuju ugovor o očitanju stanja kalorimetara te prikuplja podatke o količini utrošene toplinske energije za svaki stan (kalorimetar) posebno, za period jednog (predhodnog) mjeseca.

DOWNLOAD